Friday, 14 December 2012

Dépendant Fiscal Numéro Un

Ruairidh is growing up fast, he's now one year, eleven months and fourteen days. Today he chose his own clothes and even managed to put on his shorts by himself, bar the button. Ann na Gàidhligh: Ruairidh luath cinntinn, an-dràsta aon bliadhna, aon deug mìosan, agus ceithir deug làithean. An-diugh tha miann ann aodach, agus breacan e fhéin ann briogais ghoirid, ach an cneap.

No comments:

Post a Comment